Tag Archives: KAN shastri books

The Cholas by KA Nilakanta Shastri

4990010019082 – The Colas,Vol.2,Part.2, Sastri, K. A. Nilakanta, 404p, Art, sanskrit (1937)

4990010021586 – Madras University Historical Series-No.9,The Colas,Vol.1, Sastri, K. A. Nilakanta, 762p, HISTORY, sanskrit (1935)

4990010021930 – The Colas,Vol.2,Pt.1, Sastri, K. A. Nilakanta, 570p, HISTORY, sanskrit (1937)

Advertisements